Go Dashboard

exp

revision freebsd openbsd netbsd dragonfly nacl plan9 solaris
repo Go arm arm 386 x64 arm 386 x64 arm x64
0729911 919e85a zhm20070928 09 Dec 01:20 shiny/driver: use __MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED for conditional compilation               fail  
  aae9998                     fail  
  4555ed2                     fail  
  67fdf58                     fail  
  2dc025e                     fail  
  165e752                     fail  
  7e05455                     fail  
  3968705                     fail  
  9745eed                     fail  
  585717b                     fail  
  8c916a2                     fail  
  c13e0e8                     fail  
  23aefcd                     fail  
  e858a6b                     fail  
  a99deed                     fail  
  24df1d0                     fail  
  a62071a                     fail  
  65fa531                     fail  
a05f2c1 496688b bazanski 26 Nov 19:28 shiny: add OpenBSD support               fail  
  871b793                     fail  
  45a42c9                     fail  
  bbd15ff                     fail  
  5419ed3                     fail  
  b5c7183                     fail  
  4aac23c                     fail  
6e195c1 be589f8 bradfitz 17 Nov 21:56 io/i2c: fix vet format error in test               fail  
  5051671                     fail  
  2951f90                     fail  
  3fec6da                     fail  
  bd41c67                     fail  
  f91ab6c                     fail  
  207c53e                     fail  
  363a5da                     fail  
  5f29a7a                     fail  
  cda3c6f                     fail  
  aad9289                     fail  
  962834d                     fail  
  12e2933                     fail  
  d48336b                     fail  
  ce68e1b                     fail  
  644787c                     fail  
be09b60 7cddd39 t 29 Sep 13:59 README: convert to markdown syntax               fail  
  bf9ad70                     fail  
  b44b2fe                     fail  
  7edb721                     fail  
  b9ebc67                     fail  
  2a39d1e                     fail  
  c8691f3                     fail  
  a025277                     fail  
  707a4d3                     fail  
  918396b                     fail  
  bd926e1                     fail  
  fcee189                     fail  
  7b8a7f8                     fail  
  7f88d3c                     fail  
  50ec831                     fail  
  fa1f52c                     fail  
  032678e                     fail  
  d50e952                     fail  
  d5960e3                     fail  
  a9a5806                     fail  
  41d860c                     fail  
  1ce7442                     fail  
  0d101d1                     fail  
  1852573                     fail  
  96c62b3                     fail  
  235a25c                     fail  
  f265f5d                     fail  
  7cb3e4f                     fail  
  51daa25                     fail  
  03c8c56                     fail  
  26e49e6                     fail  
  99be9cc                     fail  
  96cdacb                     fail  
  84e91e1                     fail  
  3c46f49                     fail  
  5a4b6bc                     fail  
  eac6fe0                     fail  
  507ca08                     fail  
  ca0f303                     fail  
  bd48d37                     fail  
  7a8e8b2                     fail  
  013ca84                     fail  
  dc97f41                     fail  
  3caa02f                     fail  
  4f2ee49                     fail  
  a4d03a9                     fail  
  a93bc1d                     fail  
  150a46c                     fail  
  da95254                     fail  
  6222997                     fail  
  c35f239                     fail  
  4b1f2bb                     fail  
  40649e6                     fail  
  c74712b                     fail  
  f2d5251                     fail  
  187957d                     fail  
  a5c44f3                     fail  
  883e08a                     fail  
  4a5b99c                     fail  
  253e605                     fail  
  3b9d947                     fail  
  5327148                     fail  
  2fd9549                     fail  
  8c532f5                     fail  
  efa9efe                     fail  
  4a0dcc2                     fail  
  0c5b00d                     fail  
  87f83ea                     fail  
  083338c                     fail  
  d790ea3                     fail  
  85177f4                     fail  
  a607b3b                     fail  
  1992ab7                     fail  
  1de2267                     fail  
  d05f82a                     fail  
  a31e0a4                     fail  
  6db4950                     fail  
  916ad62                     fail  
  2da8a16                     fail  
  5313d3f                     fail  
  a9afa4e                     fail  
  5f740d6                     fail  
  47193dc                     fail  
  85f93c8               fail        
  0c6fc0d               fail        
  1ec78d1               fail     fail  
  862b78e               fail        
  4477107               fail        
  d5a2925               fail        
  6013052               fail     fail  
  07f7db3               fail        
  3a8b9cf               fail        
  f58c6c9               fail        
  c87fb20               fail        
  0c53b4e               fail        
  39edffb               fail        
  68e3903               fail        
  4cd58c2               fail        
  3a165bb               fail        
  577aab0               fail        
  d63de28               fail        
  b80029c               fail        
  f14f7b3               fail     fail  
  7557423               fail        
  ae175f7               fail     fail  
  0174858                     fail  
  bb0bfd0               fail     fail  
  4a2376e               fail     fail  
  966c459               fail        
  7830a19               fail     fail  
  6f5ede8               fail     fail  
  3b186db               fail        
  a04adca                     fail  
  244c98f               fail        
  320b0cd               fail     fail  
  07c01e3               fail        
  24f9db7               fail        
  e8a27da               fail     fail  
  e285f39               fail     fail  
  dd4988f               fail        
  ca360c3               fail     fail  
  da4d740               fail        
  eab5bc9               fail     fail  
  35483c8               fail     fail  
  5edfaa2               fail        
  e33b016               fail     fail  
  b77d9fe               fail        
  f7ad3a0               fail     fail  
  cf01e6f               fail     fail  
  840f2c1               fail     fail  
  51cfe68               fail        
  cb3b345               fail     fail  
  2ddd071               fail        
  0011cfb               fail     fail  
  2e85455               fail     fail  
  9f9bb97               fail     fail  
  9e21e9c               fail        
  0361456               fail     fail  
  c85b12b               fail        
  07e36af               fail     fail  
  97d17fc               fail        
  a92a77c               fail        
  9005b22               fail     fail  
  31a3b71               fail        
  7e31d9b               fail        
  90d71fe               fail        
  d153df8               fail        
  91121ff               fail        
  6b8a3c8               fail        
  aac0d52               fail        
  acdb447               fail     fail  
  555c16d               fail        
  3b8a031               fail        
  4be3fc3               fail        
  dbb13ef               fail        
  0ed1c38               fail        
  9d9722a               fail        
  a910fe2               fail     fail  
  475d92b               fail        
  24e4a12               fail     fail  
  be272ec               fail        
  d9e6491               fail        
  a39bcec               fail        
  1900d34               fail        
  66c03d3               fail     fail  
  56462d0               fail     fail  
  ba42b3f               fail        
  815cad3               fail        
  598433b               fail        
  ec40c7e               fail     fail  
  d36cc9b               fail     fail  
  93322a5               fail        
  7f40c12               fail        
  f5bcb9b               fail     fail  
  ec3b613               fail        
  d45b26b               fail        
  c80338a               fail        
  52abe50               fail     fail  
  0346664               fail        
  e8fd15f               fail        
  5f83b2d               fail     fail  
  2e405bd               fail        
  8644463               fail        
  0a7ef31               fail        
  5fe9bbc               fail        
  273b657               fail     fail  
  5d95de2               fail     fail  
  3cdf610               fail        
  b78bce0               fail     fail  
  d8ff3d5               fail        
  b4f21d6               fail        
  e04ff3d               fail        
  5d1addf               fail        
  9f52b5a               fail        
  70258cc               fail        
  f47c8f1               fail     fail  
  41eabc0               fail        
  d851f10               fail     fail  
  93f1aac               fail     fail  
  3079b0a               fail     fail  
  d1bef43               fail        
  c4d63a0               fail        
  66fa4fc               fail     fail  
  60aa2ca               fail        
  cb3dc8b               fail        
  9735fcf               fail        
  f2af0c1               fail        
  ed815d0               fail        
  3487c4e               fail        
  a82ee9c               fail     fail  
  a1fb024               fail        
  ee4fbbc               fail        
  1409c28               fail        
  046c658               fail     fail  
  33c06b1               fail        
  1b873f5               fail     fail  
  6bbe1bc                     fail  
  c56434f               fail     fail  
  ded2c65                     fail  
  bad5abf               fail        
50c28f9 d1bef43 r 05 Sep 04:52 exp/rand: delete blank link to tie doc comment to PCGSource         fail        
  ee4fbbc               fail        
  bad5abf               fail     fail  
  0be2d52               fail     fail  
  d8efa0e               fail     fail  
  ded2c65               fail        
  0828ec1               fail     fail  
  a299345               fail     fail  
  6bbe1bc               fail        
  6f1724f               fail        
  b3cae37               fail     fail  
  adc1f58               fail        
  9ec5f5b               fail        
  90fdc45               fail        
  6f2e5f9               fail        
  abd7ba0               fail        
  7340d13               fail        
  1591dad               fail     fail  
  d0006e7               fail     fail  
  71d0832               fail        
  70bcd2c                     fail  
  84d2c7e               fail        
  ee55000               fail        
  e900e27               fail        
  39e5237               fail     fail  
  ecff943               fail        
  d94078f               fail     fail  
  6471ace               fail     fail  
  a714470               fail     fail  
  97590ae               fail     fail  
  197f9ba               fail        
  951be1b               fail        
  07c9dc6               fail     fail  
  5e42658               fail        
  0d0c113               fail     fail  
  4896fc2               fail        
  438c8f6               fail     fail  
  d2826d3               fail        
  e61c5e2               fail        
  0744c21               fail     fail  
  3f04db4               fail        
  8e11cb3               fail        
  382d492               fail     fail  
  c99cfd9               fail        
  08a1796               fail     fail  
  3fda376               fail        
  b71f396               fail        
  4cff104               fail     fail  
  8e2d90d               fail     fail  
  5db7572               fail        
  91cb9ed               fail        
  d724c60               fail     fail  
  57f7bc3               fail        
  7246585               fail        
  4d3d333               fail     fail  
  4038503               fail     fail  
  1ae6796               fail        
  c82ee79               fail        
  f22ba1f               fail        
  5e92c41               fail     fail  
  45395b5               fail     fail  
  0168fdb               fail     fail  
  6945c67               fail     fail  
  8598396               fail        
  9f7fd89               fail     fail  
  48ec512               fail     fail  
  ff3123d               fail        
  14a1d93               fail     fail  
  24ca86f               fail        
  7739b8a               fail        
  18b49db               fail     fail  
  e6ad24c               fail        
  7537bb7               fail        
  e6358c7               fail     fail  
  6936671               fail        
  4c02eaf               fail        
  f2ab41b               fail        
  2f8b555               fail        
  20cf471               fail        
  11e083e               fail        
  eb32dbc               fail        
  f2a2dbe               fail        
  0bc83d7               fail        
  86b7b52               fail        
  deabc8d               fail        
  6171d05               fail        
  0c01487               fail        
  52f2e65               fail        
  39d24b6               fail        
  6e3cb83               fail        
  af56294               fail        
  6201a63               fail        
  93c869e               fail        
  229aaac               fail     fail  
  6872a8e               fail        
  354fa9a               fail     fail  
  e972095               fail        
  8cb2952               fail        
  42cb4dc               fail        
  70bada9               fail     fail  
  332719f               fail        
  83f0af1               fail        
  3ed08db               fail        
  d83b23f               fail        
  5993a75               fail        
  67a0c78               fail        
  3d74134               fail        
  7a5d76f               fail        
  718d9de               fail        
  2f7b57e               fail        
  dd5a86f               fail        
  1b548dc               fail        
  9732485               fail        
  3628c2d               fail        
  7e10a2f               fail        
  a53e853               fail        
  0d73f1e               fail        
  55ac5b5               fail        
  8e5ac83               fail        
  d2f3172               fail        
  6a537c1               fail        
  eca4599               fail        
  589ea93               fail        
  99c757a               fail        
  93e97ef               fail        
  1eacf78               fail        
  475df0e               fail        
  101fbc2               fail        
  e06a64a               fail        
  2ba7615               fail        
  2cb61aa               fail        
  36e1c7a               fail        
  9775788               fail        
  098eb01               fail        
  a696db1               fail        
  7582494               fail        
  3066dba               fail        
  c174e46               fail        
  8802b18               fail        
  822f832               fail        
  88ced02               fail        
  fb54abe               fail        
  3844e70               fail        
  cd0a5f0               fail        
  0ce55b6               fail        
  1787ced               fail        
  d1731f8               fail     fail  
  0a48185               fail        
  f2a5ed8               fail        
  7c8a961               fail        
  4347baa               fail        
  c100a0f               fail        
  4a2391e               fail        
  3dd96e9               fail        
  0bbb666               fail     fail  
  8bdf0b7               fail     fail  
  c40579a               fail     fail  
  bb2f0da               fail     fail  
  9ee6f7b               fail        
  66ce8e3               fail        
  6c8d512               fail     fail  
  57c79fe               fail     fail  
  1e607f2               fail        
  8fa8f42               fail        
  e773ea9               fail        
  c9e2d9e               fail     fail  
  aa4a4a8               fail     fail  
  a929f3a               fail        
  89ba9e3               fail     fail  
  9f025cb               fail     fail  
  32dc9b2               fail        
  07f6ce9               fail        
  71c9454               fail     fail  
  de25b12               fail     fail  
  e7e4a4f               fail     fail  
  a5d6b41               fail        
  f599a41                     fail  
  f84a1db               fail        
  e1cf2be               fail     fail  
  a07176b               fail     fail  
  8c67f21               fail     fail  
  a72e26f               fail     fail  
  37fc70b               fail        
  165c15a               fail     fail  
  27e80f7               fail     fail  
  af86083               fail        
  5a986ec               fail        
  e8eec3f               fail     fail  
  33cb148               fail     fail  
  95b146e               fail     fail  
  40e2589               fail     fail  
  814d922               fail        
  2a2e4da               fail        
  f351dbf               fail     fail  
  99414a5               fail        
  9cc170f               fail        
  107744e               fail        
  a696277               fail     fail  
  d02477e               fail     fail  
  29415eb               fail        
  c64e793               fail        
  3098cf0               fail        
  0d8a3b2               fail     fail  
  5779677               fail        
  9593b74               fail     fail  
  33ebf73               fail        
  de22318               fail     fail  
  cb5b474               fail        
  ddd775f               fail        
  fb11572               fail        
  775b238               fail        
  1da9aa9               fail        
  08c5456               fail        
  1d3ad67               fail        
  c2f8ed2               fail        
  a495624               fail        
  4aff713               fail        
  9f1a719               fail        
  701d492               fail        
  d5efcb1               fail        
  a6fa239               fail        
  2f048bc               fail        
  78a0a31               fail        
  b74b43d               fail        
  7159ab4               fail        
  2d69e9e               fail        
  8183530               fail        
  98603e7               fail        
  2899c3e               fail        
  f727fa7               fail        
  0981261               fail        
  c6d019a               fail        
  538b4ba               fail        
  e916392               fail        
  40a7de7               fail        
  57fa1c7               fail        
  1a3230f               fail        
  f797e48               fail        
  410b737               fail        
  e27a812               fail        
  753bac3               fail        
  8435a74               fail        
  1134411               fail        
  1053ae5               fail        
  43807e0               fail        
  d254c61               fail        
  04212a1               fail        
  d028516               fail        
  e27c6c3               fail        
  b57413d               fail        
  fe2f509               fail        
  e7d46ce               fail        
  0993369               fail        
  0f9a2cf               fail        
  7758abf               fail        
  083ad28               fail        
  4933da6               fail        
  d8ae215               fail        
  ffb4708               fail        
  06f4d93               fail        
  4e2ef7f               fail        
  0834764               fail        
  3d7042f               fail        
  a7489ec               fail        
  401609c               fail        
  e86c067               fail        
  6ea4cfb               fail        
  9dba733               fail        
  f58c48f               fail        
  b65cffd               fail        
  67da597               fail        
  44f7fd0               fail        
  669dcca               fail        
  02deb77               fail        
  9da29b6               fail        
  87dae58               fail        
  4439b21               fail        
  a2dfe5d               fail        
  e16dc7d               fail        
  caae091               fail        
  32e117d               fail        
  a323656               fail        
  ab40107               fail        
  5b043ab               fail        
  9b8964b               fail        
  38ad330               fail        
  ec0e2ed               fail        
  4410900               fail        
  26dadbe               fail        
  8418829               fail        
  6367c19               fail        
  13772ed               fail        
  0202aa8               fail        
  261a8d9               fail        
  31ddd8a               fail        
  4074e4e               fail        
  50f1f63               fail        
  b15e8ba               fail        
  16edf0b               fail        
  6c102e1               fail        
  034d825               fail        
  0fb82fb               fail        
  2d362f7               fail        
  bb31217               fail        
  6675fad               fail        
  d349fa2               fail        
  34db5f0               fail        
  812b34e               fail        
9b25c0c d0006e7 r 04 Sep 13:44 rand: delete spurious return         fail        
  0d0c113               fail        
  382d492               fail        
  45395b5               fail        
  718d9de               fail        
  3dd96e9               fail        
  bb2f0da               fail        
  e7e4a4f               fail     fail  
  af86083               fail        
  40e2589               fail        
  f351dbf               fail        
  2d69e9e               fail        
  98603e7               fail        
  8435a74               fail        
  b65cffd               fail        
  5b043ab               fail        
  9b8964b               fail        
  0202aa8               fail        
  812b34e               fail        
1f324b6 af86083 r 04 Sep 01:17 x/exp/rand: new rand package         fail        
  2d69e9e               fail        
  5b043ab               fail        
  812b34e               fail        
be79676 2d69e9e alessandro.arzilli 02 Jun 04:28 shiny/driver/gldriver: disable forced OpenGL acceleration on macOS         fail        
  812b34e               fail        
  b2e8630               fail        
  53d24f7               fail        
  aed1c11               fail        
  03c3bb5               fail     fail  
  dbe3522               fail     fail  
  a6a92b1               fail     fail  
  a4e1a72               fail     fail  
  605331f               fail        
  9690d24               fail     fail  
  ec35964               fail     fail  
  cecba84               fail        
  e3f3ade               fail     fail  
  44e86be               fail     fail  
  51e92d7               fail        
  f74b52c               fail        
  915126b               fail        
  1d07ed1               fail     fail  
  e236b67               fail        
  f316e1a               fail     fail  
  37dbfc5               fail     fail  
  bf90da9               fail     fail  
  e3e09e3               fail        
  074547a               fail        
  f7cb5bc               fail     fail  
  295b026               fail     fail  
  782ee23               fail        
  0592a1a               fail        
  f85dc05               fail        
  fda8269               fail     fail  
  d396490               fail     fail  
  7846500               fail     fail  
  a9216a0               fail        
  9c307d8               fail        
  f6358bd               fail        
  4d269ad               fail     fail  
  4641d78               fail     fail  
  81b9d73               fail     fail  
  7b49445               fail     fail  
  03876af               fail     fail  
  c167928               fail        
  2915e44               fail        
  2ac43d5               fail        
  fbc8973               fail        
  64607db               fail        
  b039215               fail        
  738acbc               fail        
  4eca089               fail        
  dcef97e               fail     fail  
  4c9989a               fail     fail  
  2548d36               fail        
  54125d1               fail     fail  
  bce795f               fail        
  1e09304               fail        
  3bd7971               fail        
  d77d4f5               fail     fail  
  0564e30               fail     fail  
  0e2cde7               fail        
  5a7283f               fail        
  93da0b6               fail        
  7b4decc               fail        
  4a5c377               fail     fail  
  305fd91               fail        
  f2c0531